Posledná aktualizácia:Marec 2018

Magic Production Group S.A., spoločnosť zo skupiny Ferrero Group so sídlom na adrese Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembursko („Ferrero“, „my“ alebo „nás“ a všetky príslušné gramatické tvary) je vlastníkom a prevádzkovateľom aplikácie Magic Kinder („aplikácia“). Upozorňujeme, že spoločnosť Magic Production Group S.A. nenesie zodpovednosť za žiadne iné webové stránky ani aplikácie, ktoré prevádzkujú iné spoločnosti zo skupiny Ferrero Group.

Váš prístup k tejto aplikácii a vaše používanie tejto aplikácie podliehajú nasledujúcim podmienkam používania ( „podmienky používania“). Prístupom k tejto aplikácii alebo jej používaním súhlasíte s tým, že tieto podmienky používania sú pre vás záväzné a že budete dodržiavať všetky platné zákony. Ak s týmito podmienkami používania bez akéhokoľvek obmedzenia alebo bezvýhradne nesúhlasíte, túto aplikáciu nesmiete používať. Spoločnosť Ferrero môže tieto podmienky používania kedykoľvek podľa vlastného uváženia revidovať aktualizáciou tohto textu. Všetky takéto revízie sú pre vás záväzné, preto je nutné, aby ste pravidelne sledovali na tejto stránke aktuálne podmienky používania, ktoré sú pre vás záväzné.

Táto aplikácia a jej obsah sú určené výhradne na osobné nekomerčné používanie. Aplikáciu ani jej obsah nesmiete používať v súvislosti so žiadnou komerčnou činnosťou. K aplikácii a jej obsahu smiete pristupovať výhradne v súlade s funkciami a postupmi stanovenými spoločnosťou Ferrero. Akýkoľvek pokus vyhnúť sa ochranám a postupom zavedeným v tejto aplikácii je zakázaný.Táto aplikácia je určená pre rodičov a zákonných zástupcov, ktorí si zaregistrujú rodinné konto, aby svojim deťom umožnili prístup k tejto aplikácii a jej používanie pod ich dohľadom. Ak si chcete zaregistrovať konto a pristupovať k tejto aplikácii, musíte mať v každom prípade aspoň 18 rokov. Na niektorý obsah alebo niektoré funkcie sa môžu vzťahovať odlišné vekové obmedzenia v závislosti od ich vhodnosti alebo legálnosti pre rôzne vekové kategórie. Ak sa budú vzťahovať na daný prípad dodatočné vekové obmedzenia, budeme vás o tom informovať, pričom súhlasíte s tým, že budete dodržiavať vekové požiadavky a že budete podstupovať overovanie veku. Pristupovaním k tejto aplikácii alebo používaním akejkoľvek jej funkcie vyhlasujete, že máte zákonom požadovaný vek na odsúhlasenie týchto podmienok používania, prípadne ak ste tento vek ešte nedosiahli, že ste na to získali súhlas od svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

Obsah a všetky ostatné materiály v rámci tejto aplikácie okrem iného vrátane autorských práv a iných práv duševného vlastníctva na obrazové diela, hry, kresby, materiály ľubovoľného druhu určené na stiahnutie, grafiku, fotografie, texty, videoklipy a zvukové klipy, ochranné známky a logá dostupné v tejto aplikácii (súhrnne „obsah“) vlastní spoločnosť Ferrero a/alebo s ňou prepojené spoločnosti. K tejto aplikácii a jej obsahu môžete pristupovať a používať ich výhradne na osobné, nekomerčné alebo zábavné účely. Nemáte povolené akýmkoľvek spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne využívať, ďalej prenášať, upravovať, publikovať, prispôsobovať, uverejňovať, uchovávať, distribuovať, pozmeňovať, vysielať žiadny obsah ani vytvárať z neho odvodené diela vrátane akýchkoľvek verejných alebo komerčných účelov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ferrero alebo vlastníka takýchto materiálov. Všetky práva neudelené na základe týchto podmienok používania sú výslovne vyhradené spoločnosťou Ferrero a/alebo s ňou prepojenými spoločnosťami. Všetky ochranné známky, obchodné názvy a logá a všetky súvisiace názvy produktov, dizajnové známky a slogany uvádzané v tejto aplikácii sú ochrannými známkami (registrovanými alebo neregistrovanými) spoločnosti Ferrero, s ňou prepojených spoločností alebo poskytovateľov licencií, pokiaľ tu nie je uvedené inak. Spoločnosť Ferrero, s ňou prepojené spoločnosti a poskytovatelia licencií si výslovne vyhradzujú všetky práva duševného vlastníctva na všetok obsah v tejto aplikácii. V súvislosti s akýmkoľvek obsahom nachádzajúcim sa v tejto aplikácii sa vám neudeľuje žiadna licencia. Na základe svojho výlučného uváženia sú spoločnosť Ferrero, s ňou prepojené spoločnosti alebo poskytovatelia licencií oprávnení vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom rozsahu prípustnom podľa práva, vrátane podania podnetu na začatie trestného stíhania.

Táto aplikácia vám môže poskytovať príležitosť na komunikáciu s inými ľuďmi a na zdieľanie vašich nápadov, informácií a materiálov. Beriete na vedomi, že obsah uverejnený používateľmi v tejto aplikácii nemusí nutne odrážať názory či hodnoty spoločnosti Ferrero. Spoločnosť Ferrero od všetkých svojich používateľov očakáva, že sa budú správať k ostatným ľuďom slušne. Ak zistíte akékoľvek porušenie týchto zásad prijateľného používania alebo akékoľvek iné neprijateľné správanie zo strany akéhokoľvek používateľa, kontaktujte nás a nahláste nám takéto aktivity prostredníctvom jednej z možností uvedených nižšie v časti 17. Nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah, informácie a ďalšie materiály, ktoré uverejníte v tejto aplikácii alebo odošlete do tejto aplikácie či prenesiete ostatným používateľom (okrem iného vrátane tvorivých nápadov, návrhov a spätnej väzby/informácií týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti Ferrero) (ďalej len „obsah generovaný používateľmi“). Nižšie uvedené kategórie zakázaného obsahu generovaného používateľmi predstavujú iba príklady a netvoria ich úplný zoznam. Bez obmedzenia súhlasíte, že nebudete uverejňovať ani prenášať iným používateľom žiadny obsah generovaný používateľmi, ktorý: • je hanlivý, hrubý, obscénny, znevažujúci, škandalózny, poburujúci, pornografický, neslušný alebo urážlivý, • porušuje alebo narúša práva duševného vlastníctva inej strany (napríklad hudba, videá, fotografie alebo iné materiály, pre ktoré nemáte od ich vlastníka písomné povolenie zverejnenia na niektorej z našich lokalít), • porušuje právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu súkromia akejkoľvek osoby, • je výhražný, obťažujúci alebo propaguje šikanovanie, rasizmus, diskrimináciu, fanatizmus, nenávisť či fyzické násilie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek skupine alebo osobe, • je nepresný, nepravdivý či akýmkoľvek spôsobom zavádzajúci, • je nezákonný alebo priamo či nepriamo propaguje akékoľvek nezákonné aktivity, • propaguje nezákonné alebo neoprávnené kopírovanie diel chránených autorským právom vytvorených inými osobami alebo prepojenia na tieto diela, alebo poskytuje informácie o tom, ako obísť akékoľvek bezpečnostné opatrenia, • obsahuje „maskované“ vulgárne výrazy (napr. F@&#), • obsahuje softvérové vírusy alebo ľubovoľný iný počítačový programový kód, súbory alebo programy navrhnuté s cieľom prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť ľubovoľného počítačového softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia, alebo • obsahuje akékoľvek reklamné či propagačné materiály, nevyžiadané oznámenia reklamného charakteru (tzv. „junk mail“), nevyžiadanú poštu, „spam“, „reťazové listy“, „pyramídové schémy“ alebo akékoľvek iné formy žiadostí. Sme oprávnení, ale nie povinní, podľa svojho výlučného uváženia preskúmať, upraviť alebo odstrániť obsah a materiály, ktoré odošlete do tejto aplikácie alebo uverejníte v nej vy sami alebo iní používatelia. V každom prípade je však naše rozhodnutie konečné. Uvedomujete si, že pri používaní tejto aplikácie budete vystavení obsahu a materiálom z rôznych zdrojov a že spoločnosť Ferrero nenesie zodpovednosť za presnosť, vhodnosť, užitočnosť ani bezpečnosť takéhoto obsahu a materiálov a ani za práva duševného vlastníctva, ktoré sa na ne vzťahujú alebo s nimi súvisia. Nesmiete používať spidery, roboty, techniky dobývania údajov ani iné automatizované zariadenia či programy na katalogizáciu, sťahovanie či iné reprodukovanie, uchovávanie alebo šírenie obsahu dostupného na niektorej z našich stránok. Okrem toho nesmiete používať žiadne takéto automatizované prostriedky na manipuláciu s našimi stránkami ani sa pokúšať prekročiť limity autorizácie a prístupu, ktoré máte udelené na základe týchto podmienok používania. Právo na používanie ktorejkoľvek z našich stránok ani prístup k nej nesmiete ďalej predať žiadnej tretej strane.

Do tejto aplikácie môžeme zahrnúť funkcie, ktoré vám umožnia uchovávať, zdieľať, posielať, uverejňovať, odosielať alebo prenášať do nej komentáre, fotografie, videá, hudbu alebo akékoľvek iné materiály či obsah, ktoré vám umožníme uložiť (obsah generovaný používateľmi). Upozorňujeme, že akýkoľvek obsah generovaný používateľmi, ktorý pošlete, uverejníte, odošlete alebo prenesiete, môže byť verejne dostupný (a to v spojení s vaším menom, používateľským menom, mestom, krajinou či fotografiou, podľa daného prípadu) a spoločnosť Ferrero ho považuje a bude považovať za nedôverný a nechránený a takto s ním aj nakladá a bude nakladať. Takýto obsah generovaný používateľmi sa stáva okamžite po jeho prenesení do spoločnosti Ferrero jej majetkom a spoločnosť Ferrero bude teraz aj v budúcnosti výhradným vlastníkom všetkých práv a právnych titulov naň aj podielov na ňom (čo podlieha prípadným právam tretích strán). Okrem toho platí, že spoločnosť Ferrero a s ňou prepojené spoločnosti smú používať takýto obsah generovaný používateľmi bez obmedzenia, BEZ NÁHRADY, INÉHO ZÁVÄZKU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM a na akýkoľvek účel (s výhradou práv tretích strán) okrem iného vrátane nasledujúcich účelov: používanie a zobrazovanie obsahu generovaného používateľmi po celom svete bez akéhokoľvek časového obmedzenia v akomkoľvek type elektronických či digitálnych médií na komerčné alebo marketingové účely alebo na účely vzťahov s verejnosťou, používanie a zobrazovanie obsahu generovaného používateľmi návštevníkom iných webových lokalít a stránok sociálnych sietí, ako sú napríklad Facebook, Twitter, Pinterest alebo Google+, používanie a zobrazovanie obsahu generovaného používateľmi na účely vývoja, výroby, reklamy, propagácie a marketingu produktov. Spoločnosť Ferrero a s ňou prepojené spoločnosti sú ďalej oprávnené reprodukovať, zverejňovať, prenášať, publikovať, vysielať alebo uverejňovať v akomkoľvek médiu, alebo upraviť, pozmeniť či odstrániť všetok obsah generovaný používateľmi alebo ktorúkoľvek jeho časť. Spoločnosť Ferrero nie je zodpovedná za zverejnenie takéhoto obsahu generovaného používateľmi ani za žiadne podobnosti medzi obsahom generovaným používateľmi a akýmikoľvek budúcimi používaniami alebo aktivitami spoločnosti Ferrero. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Ferrero alebo s ňou prepojené spoločnosti vás môžu kontaktovať e-mailom (alebo iným vami uvedeným spôsobom) v súvislosti s akoukoľvek našou prípadnou žiadosťou týkajúcou sa vášho obsahu generovaného používateľmi. Naše stránky vám môžu umožňovať odosielať spoločnosti Ferrero tvorivé nápady, návrhy alebo materiály („príspevky“). Spoločnosti Ferrero by ste nemali odosielať žiadne príspevky v rámci akýchkoľvek oznámení prostredníctvom tejto stránky ani inak, pokiaľ o to nebudete požiadaní. Ak sa rozhodnete odoslať nám príspevok, budete požiadaní o odsúhlasenie doplnkových podmienok, ktorými sa riadi takéto odosielanie príspevkov („podmienky odosielania príspevkov“).

Táto aplikácia môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky, ktoré nevlastníme, neprevádzkujeme ani neudržujeme. Toto by ste mali mať na pamäti pri prechode na ne z tejto aplikácie a mali by ste si prečítať podmienky a požiadavky a zásady ochrany osobných údajov a používania akýchkoľvek jednotlivých webových stránok, ktoré navštívite. Mali by ste tiež nezávisle posúdiť pravosť webových stránok, ktoré vyzerajú ako niektorá z našich webových stránok alebo sa za ňu vydávajú (vrátane takých, na ktoré sa poskytuje prepojenie prostredníctvom e-mailu). Napriek akýmkoľvek prepojeniam, ktoré sa môžu nachádzať na niektorej z našich webových stránok, takéto webové stránky ani ich obsah, produkty, služby či zásady ochrany osobných údajov nekontrolujeme, neodporúčame ani neschvaľujeme a nie sme s nimi nijak prepojení. Prehliadanie akýchkoľvek stránok tretích strán vykonávate na svoje vlastné riziko. Sťahovanie materiálov z určitých webových stránok môže predstavovať riziko porušenia práv duševného vlastníctva alebo infikovania vášho počítačového systému vírusmi.

Čas od času môžeme podľa svojho vlastného uváženia zorganizovať v tejto aplikácii nejakú propagačnú akciu (napr. súťaž, lotériu, hru s okamžitou výhrou a podobne) alebo ponuku („propagačná akcia“). Akékoľvek propagačné akcie organizované v tejto aplikácii budú neplatné, ak sú v mieste používania zakázané, a budú podliehať uverejneniu oficiálnych pravidiel týkajúcich sa takejto propagačnej akcie. Každá propagačná akcia bude mať svoje vlastné pravidlá a podmienky, ktoré dopĺňajú tieto podmienky používania. Pred účasťou na akejkoľvek propagačnej akcii musíte odsúhlasiť takéto pravidlá a podmienky.

Ochrana vašich údajov umožňujúcich osobnú identifikáciu je pre nás veľmi dôležitá. Ďalšie informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako tieto údaje zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a spravujeme, si prečítajte v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi aj vaše používanie našich stránok.

TÚTO APLIKÁCIU POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. TÁTO APLIKÁCIA A VŠETOK SOFTVÉR, SLUŽBY, OBSAH A OBSAH GENEROVANÝ POUŽÍVATEĽMI SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO APLIKÁCIE SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, OKREM INÉHO VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, PRÁVNEHO TITULU ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. UPOZORŇUJEME, ŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEMUSIA POVOĽOVAŤ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRIČOM V TAKOM PRÍPADE SA NIEKTORÉ Z VYLÚČENÍ NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. NEVYHLASUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNOK, AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, SLUŽIEB, OBSAHU ALEBO OBSAHU GENEROVANÉHO POUŽÍVATEĽMI NEBUDE PORUŠOVAŤ PRÁVA AKÝCHKOĽVEK TRETÍCH STRÁN. NEZARUČUJEME, ŽE TÁTO APLIKÁCIA, AKÝKOĽVEK JEJ OBSAH ALEBO OBSAH, KU KTORÉMU SA PRISTUPUJE PROSTREDNÍCTVOM TEJTO APLIKÁCIE, BUDÚ ÚPLNE BEZPEČNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE APLIKÁCIA ČI SERVER, KTORÝ TÚTO APLIKÁCIU SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ SÚČASTI. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE TEJTO APLIKÁCIE OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ, CHÝB ALEBO OPOMENUTÍ OBSIAHNUTÝCH V NEJ, OBSAHU POSKYTOVANÉHO TRETÍMI STRANAMI (OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU, KTORÝ PORUŠUJE PRÁVA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY), PREPOJENÍ NA AKÚKOĽVEK INÚ WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO JEJ POVAHU ČI OBSAH, ANI AKÚKOĽVEK INÚ ZÁLEŽITOSŤ TÝKAJÚCU SA TEJTO APLIKÁCIE A JEJ POUŽÍVANIA Z VAŠEJ STRANY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPONESIEME ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE OBČIANSKOPRÁVNEJ, ZMLUVNEJ ČI OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ANI AKEJKOĽVEK ZÁKONNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRIE ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, REPRESÍVNE ANI INÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (OKREM INÉHO VRÁTANE ODMIEN ZA PRÁVNE ZASTUPOVANIE A NÁKLADOV NAŇ, STRATENÝCH ZISKOV, STRATENÝCH ÚDAJOV, STRATENÝCH PRÍLEŽITOSTÍ ALEBO NÁKLADOV NA POISTNÉ KRYTIE), PRIČOM ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK TIETO ŠKODY SA TÝMTO VYLUČUJE NA ZÁKLADE DOHODY ZMLUVNÝCH STRÁN BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S TOUTO APLIKÁCIOU JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ TÚTO APLIKÁCIU. UPOZORŇUJEME, ŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEMUSIA POVOĽOVAŤ VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD, PRIČOM V TAKOM PRÍPADE SA NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH VYLÚČENÍ NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

Na softvér alebo iné materiály na našich stránkach sa môžu vzťahovať predpisy Spojených štátov amerických o kontrole vývozu. Žiadny softvér z našich lokalít nemožno sťahovať ani vyvážať i) do žiadnej krajiny (ani žiadnemu občanovi či rezidentovi krajiny), na ktorú Spojené štáty uvalili embargo na tovar, ani do žiadnej inej krajiny, kde by bolo potrebné povolenie, alebo kde platia obmedzenia alebo zákazy, a to zo strany úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, úradu pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických alebo na základe iného podobného pravidla alebo úradu, alebo ii) osobe vedenej na zozname špeciálne označených občanov (Specially Designated Nationals) Ministerstva financií Spojených štátov amerických alebo v tabuľke zakázaných objednávok (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických alebo na podobných listinách. Stiahnutím či používaním akéhokoľvek softvéru na našich lokalitách vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín a ani nie ste pod jej kontrolou, jej občanom ani rezidentom a že sa nenachádzate na žiadnom takomto zozname.

Používaním tejto aplikácie súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodníte a zbavíte zodpovednosti spoločnosť Ferrero, jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, materské spoločnosti, sesterské spoločnosti, spoločnosti s ňou prepojené, obchodných partnerov, vývojárov webových lokalít, zástupcov a agentov (súhrnne „osoby zbavené zodpovednosti“) v súvislosti so všetkými nárokmi, škodami, záväzkami, stratami, zodpovednosťami, nákladmi alebo dlhmi a výdavkami (okrem iného vrátame primeranej odmeny za právne zastupovanie a nákladov naň), ktoré vyplývajú z: i) akéhokoľvek vášho porušenia akýchkoľvek z týchto podmienok používania, ii) akéhokoľvek príspevku či obsahu generovaného používateľmi (okrem iného vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev alebo iných práv duševného vlastníctva tretej strany, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu súkromia alebo z dôvodu ohovárania), iii) vášho používania akéhokoľvek obsahu alebo akýchkoľvek funkcií, ktoré sú dostupné v tejto aplikácii alebo prostredníctvom nej (s výnimkou rozsahu, v akom je daný nárok založený na porušení práva tretej strany materiálmi, ktoré vytvorila spoločnosť Ferrero), iv) vášho porušenia platných zákonov alebo akejkoľvek zmluvy či podmienok dohodnutých s treťou stranou, ktoré sa na vás vzťahujú, a v) akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa tejto aplikácie a vášho prístupu k nej a jej používania z vašej strany. Súhlasíte, že vynaložíte maximálne úsilie o to, aby ste s nami spolupracovali pri obhajobe v súvislosti s akoukoľvek takouto záležitosťou. Vyhradzujeme si právo na vaše náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorá podlieha odškodneniu z vašej strany.

Všetky záležitosti týkajúce sa tejto aplikácie alebo týchto podmienok používania sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom Luxemburského veľkovojvodstva s vylúčením kolíznych noriem alebo princípov voľby rozhodného práva, pokiaľ právny poriadok Luxemburska poskytuje spotrebiteľovi lepšiu ochranu jeho práv. Aj keď naša aplikácia je dostupná po celom svete, obsah prediskutovávaný alebo odkazovaný v tejto aplikácií nemusí byť dostupný pre všetky osoby alebo vo všetkých geografických oblastiach. Okrem toho môže táto aplikácia poskytovať niektoré časti, ktoré sú navrhnuté špecificky pre konkrétnu geografickú oblasť ( „lokálne časti“). Na lokálne časti sa môžu vzťahovať špecifické lokálne pravidlá ( „lokálne pravidlá“), ktoré sa uplatňujú prednostne pred týmito podmienkami používania. Informujeme vás o prípadoch, na ktoré sa budú vzťahovať lokálne pravidlá, a ak vykonáte prístup k niektorej lokálnej časti alebo ju použijete, súhlasíte tiež s tým, že budete dodržiavať príslušné lokálne pravidlá. Okrem toho platí, že nie všetky osoby sa môžu zúčastniť alebo byť oprávnené využívať ponuky či vyhrať ceny (podľa daného prípadu) v lotériách, súťažiach alebo podobných propagačných akciách, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tejto aplikácie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa svojho výlučného uváženia obmedziť dostupnosť našej aplikácie alebo poskytovanie akékoľvek služby pre akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov.

Ak bude niektoré z ustanovení týchto podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu považované alebo vyhlásené za neplatné, nezákonné či nevymáhateľné na základe akéhokoľvek právneho predpisu či verejného poriadku, bude toto ustanovenie v rozsahu, v akom je neplatné či nevymáhateľné, oddelené a zostávajúce ustanovenia zostanú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

Našou zásadou je primerane reagovať na oznámenia o údajných porušeniach, ktoré sú v súlade so zákonom DCMA, vrátane odstránenia alebo zakázania prístupu k materiálu, ktorý je údajne predmetom protiprávnej činnosti. Ak ste v dobrej viere presvedčení o tom, že materiály dostupné na niektorej z našich lokalít porušujú vaše autorské práva, vzneste príslušný nárok alebo pošlite oznámenie o porušení autorských práv súvisiacom s danou lokalitou alebo jej obsahom určenému zástupcovi spoločnosti Ferrero na nasledujúcu adresu: Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873, USA, telefónne číslo: (800) 688 3552

Ak si kedykoľvek čiastočne alebo úplne neuplatníme akékoľvek práva alebo sa vzdáme svojho práva v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto podmienok používania z vašej strany, nebude to brániť budúcemu uplatneniu takéhoto práva z našej strany ani sa to nebude považovať za vzdanie sa nášho práva v súvislosti s akýmkoľvek budúcim porušením predmetného či akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok používania z vašej strany. Naše práva a opravné prostriedky vyplývajúce z týchto podmienok používania majú kumulatívny charakter a uplatnenie akéhokoľvek takéhoto práva či opravného prostriedku neobmedzuje naše právo uplatniť si akékoľvek iné práva či opravné prostriedky.

16. Contact Information

Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov

E-mailom

privacy@ferrero.com

Telefonicky

(iba USA) na čísle (800) 688 3552 FREE alebo (732) 764 9300

Poštou

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Luxembursko