Posledná aktualizácia:Marec 2018

Naše postupy týkajúce sa detí si môžete pozrieť kliknutím sem.

Ferrero International S.A., holdingová spoločnosť skupiny Ferrero Group (ďalej len „Ferrero“), vytvorila webovú lokalitu Magic Kinder (ďalej len „webová lokalita“), aby poskytla rodičom zaujímavé informácie o aplikácii Magic Kinder  . Používaním našej služby súhlasíte s tým, že tieto zásady ochrany osobných údajov opisujúce naše postupy týkajúce sa používania, uchovávania a zverejňovania akýchkoľvek informácií, ktoré môžeme zhromažďovať od vás alebo o vás prostredníctvom tejto webovej lokality, sú pre vás záväzné. Vašu dôveru a ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sa snažíme spracúvať iba toľko osobných údajov, koľko je skutočne potrebné, pričom sa ich zaväzujeme spracúvať vhodným a legitímnym spôsobom. „Spracúvanie“ znamená akékoľvek používanie informácií alebo manipuláciu s nimi okrem iného vrátane ich zhromažďovania, uchovávania, odstraňovania, používania, kombinovania a zverejňovania. Spoločnosť Ferrero si vyhradzuje právo pozmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zásady ochrany osobných údajov nepredstavujú zmluvu a nevyplývajú z nich žiadne zákonné práva ani povinnosti.

Táto Stránka spracúva údaje na účely i) prevádzkovania a zlepšovania našich služieb a ii) prešetrovania nahláseného zneužitia a na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vaše osobné údaje (ak boli zhromaždené) NEPREDÁVAME ani inak nedistribuujeme tretím stranám a nebudeme vám posielať žiadne obchodné návrhy, pokiaľ nás na to výslovne neoprávnite. Na vyhodnotenie používania našej služby a na štatistické účely sa budú používať výhradne anonymizované údaje.

Od používateľov našej Stránkyy NEZHROMAŽĎUJEME žiadne osobné údaje.

Táto Stránka môže pri jej prehliadaní automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, nie však výlučne, informácií o type používaného zariadenia, jedinečnom identifikátore zariadení, IP adrese zariadenia, operačnom systéme, type mobilných internetových prehliadačov, ktoré používate, a informácií o spôsobe, akým používate túto Stránku. Táto Stránka môže automaticky pristupovať k určitým informáciám o zariadení alebo jeho komponentoch. Tieto informácie sa zhromažďujú výhradne na účely poskytovania tých služieb v rámci našej Stránky, ktoré ste sa rozhodli používať. Tieto informácie nie sú prepojené s osobnými údajmi používateľa. Môžeme spolupracovať s analytickými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú porozumieť spôsobu používania tejto Stránky, napríklad frekvencii a dĺžke používania.

Táto Stránka nezhromažďuje presné informácie o polohe vášho zariadenia.

V bežných situáciách sa do externých služieb pravidelne prenášajú len súhrnné anonymizované údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať túto Stránku a naše služby. Vaše informácie budeme zdieľať s tretími stranami výhradne spôsobmi uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Automaticky zhromažďované informácie môžeme zverejniť v týchto prípadoch:

  • ak to vyžaduje zákon, napríklad aby sa vyhovelo súdnemu predvolaniu alebo podobnému právnemu postupu,
  • keď sme v dobrej viere presvedčení o tom, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, prešetrenie podvodu alebo reagovanie na žiadosť zo strany orgánov štátnej správy,
  • môžeme ich zverejniť našim dôveryhodným poskytovateľom služieb, ktorí pracujú v našom mene, nevyužívajú informácie, ktoré im zverejníme, na nezávislé účely a súhlasili s tým, že budú dodržiavať pravidlá stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak dôjde v spoločnosti Ferrero k zlúčeniu, akvizícii alebo predaju všetkých alebo niektorých jej aktív, o akejkoľvek zmene vlastníka či používania týchto informácií, ako aj o všetkých možnostiach, ktoré môžete mať v súvislosti s týmito informáciami, vás budeme informovať zreteľným oznámením na našej Stránke.

NESPOLUPRACUJEME s reklamnými sieťami tretích strán. Našu aplikáciu Magic Kinder môžeme propagovať iba prostredníctvom internetovej inzercie na našej webovej lokalite. Našu aplikáciu Magic Kinder môžeme propagovať iba prostredníctvom internetovej inzercie na našej Stránke. Ak kliknete na takúto reklamu a prejdete priamo do obchodu iTunes App Store alebo na inú platformu, do reklamnej siete sa môžu odoslať informácie neumožňujúce zistiť identitu používateľa, ako je napríklad identifikátor zariadenia priradený vášmu telefónu. Tieto informácie môžeme využívať spolu s týmito prevádzkovateľmi sietí na sledovanie efektívnosti (t. j. konverzií) našich reklám. Okrem konverzií sa tieto informácie môžu využívať aj na obmedzovanie počtu zobrazení reklám, odhadovanie počtu jedinečných používateľov, ladenie alebo zisťovanie bezpečnostných únikov a podvodov.

Áno. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak to povolíte). Tieto súbory umožňujú systémom wobových stránok alebo systémom poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehliadač a zisťovať a uchovávať určité informácie. Používame výhradne „technické“ súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zhromažďovať súhrnné údaje o návštevnosti Stránky a interakciách s ňou, aby sme mohli ponúkať lepšie možnosti jej používania a lepšie nástroje v budúcnosti. Ak chcete získať informácie o tom, ako nastaviť súbory cookies, a ďalšie informácie o nich, prečítajte si naše zásady používania súborov cookies

Spoločnosť Ferrero si ako poskytovateľa cloudových služieb zodpovedného za uchovávanie vašich údajov zvolila spoločnosť Amazon Web Services, Inc. („AWS“). Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 (nezávislá poradná skupina zložená zo zástupcov orgánov zodpovedných za ochranu údajov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj Európskej komisie) schválila zmluvu so spoločnosťou AWS o spracovávaní údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky. Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 zistila, že zmluva so spoločnosťou AWS o spracovávaní údajov spĺňa požiadavky príslušnej smernice z hľadiska štandardných zmluvných doložiek. Podrobnejšie informácie o schválení zmluvy so spoločnosťou AWS o spracovávaní údajov zo strany pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 nájdete na adrese: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html
Túto webovú lokalitu nevyužívame na vedomé získavanie údajov od osôb mladších ako 16 rokov ani na predaj takýmto osobám. Ak však rodič alebo zákonný zástupca zistí, že nám jeho dieťa poskytlo informácie bez jeho súhlasu, mal by sa s nami skontaktovať na adrese privacy@ferrero.com.Takéto informácie v primeranom čase odstránime zo svojich záznamov v súlade s platnými zákonmi, ako je napríklad zákon Children's Online Privacy Protection Act (COPPA – zákon o ochrane osobných údajov detí a mládeže na internete). Ak chcete získať ďalšie informácie o zákone COPPA, môžete si prečítať túto stručnú jednostranovú informačnú príručku na stránke programu kidSAFE Seal Program

Zabezpečenie informácií je pre spoločnosť Ferrero dôležité a naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť dôvernosť vašich informácií. Na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame, využívame fyzické, elektronické, manažérske a procesné ochranné prostriedky. Tieto ochranné prostriedky sa pravidelne kontrolujú, aby poskytovali ochranu pred neoprávneným prístupom, zverejnením a nevhodným spracúvaním vašich informácií a aby sa zachovávala presnosť a úplnosť týchto údajov. Obmedzujeme napríklad prístup k týmto informáciám tak, aby ho mali výhradne autorizovaní zamestnanci a zmluvní dodávatelia, ktorí tieto informácie musia poznať, aby mohli prevádzkovať, vyvíjať alebo zlepšovať našu Stránku. Majte na pamäti, že hoci sa snažíme poskytovať primerané zabezpečenie spracúvaných a uchovávaných informácií, žiadny bezpečnostný systém nedokáže predísť všetkým potenciálnym narušeniam zabezpečenia. Z technických a prevádzkových dôvodov možno osobné údaje prenášať prostredníctvom serverov, ktoré sa nachádzajú mimo územia Európskej únie, kde neplatia európske pravidlá ochrany údajov. Predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov mimo územia EÚ nemusia zaručovať rovnako vysokú úroveň ochrany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať, a to z akéhokoľvek dôvodu. O akýchkoľvek zmenách našich zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na našej webovej stránke www.magic-kinder.it a aktualizovaním dátumu uvedeného vyššie. Odporúčame vám, aby ste pravidelne sledovali prípadné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, pretože ďalšie používanie sa považuje za schválenie všetkých zmien. Ak tieto zásady ochrany osobných údajov zmeníme zásadným spôsobom, môžeme vás na to upozorniť výraznejšie a môžeme si vyžiadať váš predbežný súhlas, prípadne súhlas rodiča či zákonného zástupcu.

Kontaktujte nás

Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov

E-mailom

privacy@ferrero.com

Telefonicky

(iba USA) na čísle (800) 688 3552 FREE alebo (732) 764 9300

Poštou

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Luxembursko