Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.

Ferrero International S.A., spółka należąca do Grupy Ferrero z siedzibą prawną w L-2632 Findel, Luxembourg, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (w dalszej części dokumentu „Ferrero", „my" lub „nas") jest właścicielem treści oraz operatorem aplikacji Magic Kinder (w dalszej części dokumentu „Aplikacja"). Uprzejmie informujemy, że Ferrero International S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne strony internetowe lub aplikacje pozostające własnością innych spółek należących do Grupy Ferrero.

Przedmiotem niniejszych Warunków korzystania z serwisu (zwanych dalej „Warunkami Korzystania") jest dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej. Użytkownik, mając dostęp do Aplikacji lub używając jej, zobowiązuje się przestrzegać Warunków Korzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli użytkownik nie zgadza się bezwarunkowo z niniejszymi Warunkami Korzystania, nie może używać Aplikacji. Ferrero może dokonywać przeglądów niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym czasie i aktualizować je według uznania. Aktualizacje Warunków Korzystania są wiążące dla użytkowników, dlatego też zalecamy regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby zapoznać się z najnowszą wersją Warunków Korzystania.

Aplikacja i jej treści są przeznaczone do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Zabrania się wykorzystywania Aplikacji i jej treści do celów komercyjnych. Użytkownik ma zapewniony dostęp do Aplikacji i jej treści zgodnie z funkcjonalnościami i procedurami określonymi przez Ferrero. Wszelkie próby omijania zabezpieczeń i obowiązujących procedur Aplikacji są zabronione. Aplikacja umożliwia rodzicom/prawnym opiekunom, którzy zarejestrowali konto swojej rodziny, nadzór nad dostępem i sposobem korzystania z Aplikacji przez ich dzieci. Jedynie osoby pełnoletnie (18+) mogą zarejestrować konto i uzyskać dostęp do Aplikacji. Niemniej jednak, niektóre treści i funkcjonalności mogą mieć inne ograniczenia wiekowe w zależności od tego, co jest odpowiednie i dozwolone prawnie dla określonych grup wiekowych. Zostaniecie Państwo poinformowani o dodatkowych ograniczeniach wiekowych Aplikacji i wyrażacie zgodę na przestrzeganie tych ograniczeń i poddanie się weryfikacji wieku. Przechodząc do Aplikacji lub korzystając z jej funkcjonalności potwierdzają Państwo swoją pełnoletność, a tym samym prawo do akceptacji niniejszych Warunków Korzystania; osoby niepełnoletnie potwierdzają, że uzyskały zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

Treść i inne materiały Aplikacji, w tym między innymi: prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w obszarze sztuki, gier, rysunków, wszelkiego rodzaju materiałów przeznaczonych do pobrania, grafiki, zdjęć, tekstu, materiałów wideo i audio, znaków towarowych i logotypów, dostępnych w Aplikacji (zwanych dalej łącznie „Treścią") stanowią własność Ferrero i/lub jej spółek stowarzyszonych. Dostęp do Aplikacji i korzystanie z jej treści jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych lub rozrywkowych. Kopiowanie, powielanie, ponowne wykorzystywanie, retransmisja, adaptacja, publikacja, iframe, posty, umieszczanie na stronach www, dystrybucja, modyfikacja, transmitowanie lub tworzenie materiałów na podstawie pobranych z Aplikacji treści, bez względu na sposób, w jakimkolwiek celu, także publicznym lub komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Ferrero lub właściciela tych materiałów jest zabronione. Wszelkie prawa nieprzyznane w Warunkach Korzystania są zastrzeżone wyłącznie i wyraźnie dla spółki Ferrero i/lub jej spółek stowarzyszonych. Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logotypy oraz wszelkie powiązane nazwy produktów, oznaczenia/modele i hasła reklamowe występujące w Aplikacji są znakami towarowymi lub znakami usługowymi (zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi) spółki Ferrero, jej spółek stowarzyszonych i/lub licencjodawców. Spółka Ferrero, jej spółki stowarzyszone i licencjodawcy wyraźnie zastrzegają sobie wszystkie prawa własności intelektualnej do Treści Aplikacji. Nie udzielamy żadnej licencji w odniesieniu do jakiejkolwiek treści zawartej w Aplikacji. Ferrero, jej spółki stowarzyszone i licencjodawcy mogą według uznania dochodzić realizacji swoich praw własności intelektualnej w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w tym także w postępowaniu karnym.

Aplikacja może zapewnić możliwość interakcji z innymi użytkownikami oraz wymianę opinii, informacji i materiałów. Zastrzegamy, że treści publikowane przez użytkowników w ramach Aplikacji mogą nie odzwierciedlać opinii ani wartości reprezentowanych przez Ferrero. Ferrero oczekuje, że wszyscy użytkownicy będą okazywać sobie wzajemny szacunek. Jeżeli zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania lub inne niedozwolone zachowanie jakiegokolwiek użytkownika, prosimy o kontakt z nami i zgłoszenie takiego działania za pomocą jednej z opcji podanej w Rozdziale 17. Odpowiedzialność za treści, dane i inne materiały publikowane w ramach Aplikacji, przekazywane lub przesyłane przez Aplikację innym użytkownikom (w tym pomysły, sugestie i informacje zwrotne/opinie o produktach i usługach Ferrero) („Treści generowane przez użytkowników") spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Niniejszym zgadzacie się Państwo, że nie będziecie rościć w stosunku do Ferrero i/lub jej spółek stowarzyszonych żadnych praw z tytułu odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, informacje i materiały od innych użytkowników zamieszczone na stronie. Kategorie zabronionych Treści, generowanych przez użytkowników, zostały podane poniżej tytułem przykładu i nie są wyczerpujące. Niniejszym zobowiązujecie się Państwo, bez zastrzeżeń, że nie będzie zamieszczać ani przekazywać innym użytkownikom Treści generowanych przez użytkowników, które: • są oszczercze, obraźliwe, obsceniczne, bluźniercze, skandaliczne, podżegające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub agresywne; • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich (takie, jak muzyka, pliki wideo, zdjęcia lub inne materiały, co do których użytkownik nie posiada pisemnej zgody właściciela na ich zamieszczanie na stronie); • naruszają prawo do wizerunku lub prywatności; • mają charakter groźby, molestowania lub promują znęcanie się, rasizm, dyskryminację, fanatyzm, nienawiść bądź krzywdę fizyczną wszelkiego rodzaju względem dowolnej grupy osób lub jednostek; • są nieścisłe, fałszywe lub wprowadzają w jakikolwiek sposób w błąd; • są nielegalne lub promują bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek działania niezgodne z prawem; • promują nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie prac innych osób, chronionych prawami autorskimi lub linki do takich prac, lub dostarczają informacji o obchodzeniu zabezpieczeń; • zawierają „ukryte" przekleństwa (np.:F@&#); • zawierają wirusy lub inne kody, pliki lub programy zaprojektowane z myślą o uszkodzeniu, zniszczeniu lub ograniczeniu funkcjonalności jakiegokolwiek programu komputerowego lub sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego; lub • zawierają materiały reklamowe i promocyjne, spam, „łańcuszki", piramidy i inną formę nagabywania. Według uznania możemy przeglądać, edytować lub usuwać treść i materiały, które użytkownicy prześlą lub zamieszczą w ramach Aplikacji, jednakże nie mamy takiego obowiązku. W każdym przypadku nasza decyzja jest ostateczna. Niniejszym potwierdzacie Państwo, iż rozumiecie, że korzystając z Aplikacji, będziecie mieć styczność z treścią i materiałami z różnych źródeł, a Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, stosowność, przydatność, bezpieczeństwo oraz bezpośrednie i pośrednie prawa własności intelektualnej w stosunku do takich treści lub materiałów. Zabronione jest używanie robotów internetowych, botów, technik eksploracji danych oraz innych zautomatyzowanych urządzeń lub programów do katalogowania, pobierania lub powielania, przechowywania i dystrybuowania treści dostępnych na stronie. Ponadto zabronione jest używanie takich zautomatyzowanych środków, które będą manipulować stroną lub będą dążyć do przekroczenia zakresu ograniczonego upoważnienia i dostępu przyznanego użytkownikowi w ramach Warunków Korzystania. Zabrania się odsprzedaży użytkowania lub dostępu do strony osobom trzecim.

Możemy włączyć w Aplikacji funkcjonalności, które pozwolą użytkownikom na zamieszczanie, dzielenie się, wysyłanie, publikowanie, dostarczanie i przekazywanie do Aplikacji opinii, zdjęć, plików wideo, muzyki i innych materiałów i treści, na których zamieszczanie się zgadzamy (Treści generowane przez użytkowników). Informujemy, że wszelkie treści generowane, wysyłane, przekazywane lub transmitowane przez Państwa mogą być publicznie dostępne (w powiązaniu z Państwa personaliami, nazwą użytkownika, miastem, krajem i/lub zdjęciem, jeżeli dotyczy) i będą traktowane przez Ferrero jako informacja niepoufna ani nie objęta prawami autorskimi. Takie Treści generowane przez użytkowników po przesłaniu do spółki Ferrero stają się natychmiast jej własnością i Ferrero staje się od tej pory wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i korzyści związanych z tymi treściami (z wyłączeniem praw osób trzecich). Ponadto Ferrero i jej spółki stowarzyszone będą mogły dowolnie i bez ograniczeń wykorzystywać Treści generowane przez użytkowników NIEODPŁATNIE, BEZ INNYCH OBOWIĄZKÓW I ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW, w dowolnym celu (z wyłączeniem praw osób trzecich), w tym: - wykorzystanie i wyświetlenie Treści generowanych przez użytkowników na całym świecie za pomocą dowolnego typu nośników elektronicznych i cyfrowych do celów komercyjnych, marketingowych i/lub PR bez ograniczeń czasowych; - wykorzystanie i wyświetlenie Treści generowanych przez użytkowników osobom odwiedzającym inne strony internetowe i portale społecznościowe, w tym: Facebook, Twitter, Pinterest lub Google+, - wykorzystanie i wyświetlenie Treści generowanych przez użytkowników w celu rozwoju, wytwarzania, reklamy, promocji i sprzedaży produktów. Ferrero i jej spółki stowarzyszone będą także uprawnione do powielania, rozpowszechniania, przesyłania, publikowania, nadawania lub zamieszczania Treści generowanych przez użytkowników w dowolnym medium, a także do edytowania, modyfikowania lub usuwania ich w całości lub w części. Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Treści generowanych przez użytkowników ani za podobieństwa pomiędzy treściami generowanymi przez użytkowników a dowolnymi przyszłymi zastosowaniami lub działaniami Ferrero. Niniejszym wyrażacie Państwo zgodę na kontakt ze strony Ferrero i jej spółek stowarzyszonych na adres e-mail (lub inną drogą, wskazaną przez Państwa) w odniesieniu do wszelkich zapytań związanych z Treściami generowanymi przez użytkowników. Strony internetowe mogą umożliwiać Państwu wysyłanie do Ferrero pomysłów, sugestii i materiałów (zwane dalej „Propozycje"); prosimy o nieprzesyłanie do Ferrero „Propozycji" w wiadomościach na stronach internetowych, ani w żaden inny sposób, o ile nie zostaniecie Państwo o to poproszeni. Jeżeli zamierzacie Państwo przesłać Propozycje do Ferrero, musicie zaakceptować dodatkowe warunki dotyczące przedkładania Propozycji („Warunki przedkładania Propozycji").

Aplikacja może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Ferrero, nie są przez nas obsługiwane ani utrzymywane. Należy to mieć na względzie wychodząc z Aplikacji oraz zapoznać się z warunkami i politykami prywatności każdej z odwiedzanych stron internetowych. Jesteście Państwo także zobowiązani do niezależnej oceny autentyczności każdej strony internetowej, która jest wyświetlona i prezentowana jako jedna z naszych stron www (w tym strony, do których linki zawarto w wiadomości e-mail). Pomimo że linki pojawiają się na naszej stronie internetowej, nie nadzorujemy ich, nie zalecamy ani nie popieramy, nie jesteśmy również związani z takimi stronami ani z ich treścią, produktami, usługami oraz politykami prywatności. Przeglądanie stron internetowych osób trzecich odbywa się wyłącznie na Państwa ryzyko. Pobieranie materiałów z pewnych stron internetowych może grozić naruszeniem praw własności intelektualnej lub wpuszczeniem wirusów do Państwa systemu operacyjnego.

Od czas do czasu, według uznania, możemy przeprowadzić akcję promocyjną (np.: konkurs, loterię, grę z wygranymi, itp.) lub ofertę w ramach Aplikacji (zwane dalej „Promocją"). Wszelkie promocje w ramach Aplikacji zostaną uznane za nieważne, jeżeli będą zakazane lub sprzeczne z ewentualnymi oficjalnymi zasadami obowiązującymi dla tego typu Promocji. Każda Promocja będzie miała swój własny regulamin, stanowiący dodatek do Warunków Korzystania. Udział w Promocji wymaga zaakceptowania takich warunków.

Prywatność Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Więcej informacji o sposobie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i zarządzania takimi danymi zamieściliśmy w Polityce Prywatności, która także określa warunki korzystania z naszych stron internetowych.

UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z APLIKACJI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. APLIKACJA I WSZYSTKIE PROGRAMY, USŁUGI, TREŚCI I TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW UDOSTĘPNIONE PRZEZ APLIKACJĘ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA, TYTUŁU LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE MOGĄ NIE ZEZWOLIĆ NA WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, CO OZNACZA, ŻE PEWNE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE ZAPEWNIAMY, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z TYCH STRON INTERNETOWYCH, DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, USŁUG, TREŚCI LUB TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. NIE ZAPEWNIAMY, ŻE APLIKACJA, DOWOLNA TREŚĆ LUB TREŚCI DOSTĘPNE PRZEZ APLIKACJĘ BĘDĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE, CIĄGLE DOSTĘPNE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIANE ANI ŻE APLIKACJA CZY SERWER, NA KTÓRYM JEST UDOSTĘPNIANA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA TREŚCI I OŚWIADCZENIA, BŁĘDY LUB ZANIECHANIA, TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE (W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI, KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA OSÓB TRZECICH), LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB ZA ICH CHARAKTER, TREŚCI ANI INNE KWESTIE DOTYCZĄCE APLIKACJI I KORZYSTANIA Z NIEJ. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY PRAWA DELIKTÓW, UMÓW CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ, ANI NA MOCY ŻADNYCH INNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I RÓWNOWAŻNYCH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, RETORSYJNE ANI INNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU (W TYM HONORARIA PRAWNIKÓW I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE, UTRACONE KORZYŚCI, KOSZTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, USZKODZENIA CIAŁA, NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI), KAŻDA Z NICH JEST NINIEJSZYM WYKLUCZONA PRZEZ UMOWĘ STRON, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM SPOSOBEM NAPRAWIENIA SZKODY W SYTUACJI BRAKU ZADOWOLENIA Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI JEST ZAPRZESTANIE UŻYWANIA APLIKACJI. NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH SZKÓD, CO TEŻ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

Oprogramowanie lub inne materiały na naszych Stronach mogą podlegać amerykańskiej kontroli eksportu. Nie wolno pobierać ani eksportować żadnego oprogramowania z naszych Stron (i) do kraju (lub jego obywateli bądź rezydentów), na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo towarowe lub do jakiegokolwiek innego kraju, w którym wymagana byłaby licencja, lub w którym obowiązują ograniczenia lub zakaz wprowadzone przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu lub gdzie mają zastosowanie inne podobne zasady lub agencje; lub (ii) do nikogo, kto znajduje się na liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w Tabeli Zakazu Zamówień (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, albo w podobnych spisach. Pobierając lub używając jakiegokolwiek oprogramowania na naszych Stronach, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się na terenie, nie jesteś pod kontrolą, ani nie jesteś obywatelem lub rezydentem żadnego z takich krajów, ani też, że nie widniejesz na żadnej takiej liście.

Korzystając z Aplikacji zgadzacie się Państwo bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć spółkę Ferrero, jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników, spółkę dominującą, spółki zależne, spółki stowarzyszone, partnerów biznesowych, twórcę strony internetowej, przedstawicieli i agentów (zwanych razem „Stronami powiązanymi") we wszelkich sprawach o roszczenia, żądania, obowiązki, straty, zobowiązania, koszty lub długi oraz wydatki (w tym honoraria prawników i koszty obsługi prawnej w rozsądnej wysokości) wynikłych w związku z: (i) jakimkolwiek naruszeniem przez Państwa Warunków Korzystania, (ii) jakimikolwiek Propozycjami lub Treściami generowanymi przez użytkowników (w tym roszczenia za naruszenie praw autorskim, praw do znaków handlowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do wizerunku, prawa do prywatności lub zniesławienie), (iii) wykorzystaniem przez Państwa dowolnej treści lub materiałów dostępnych przez Aplikację (za wyjątkiem przypadków naruszenia praw osób trzecich przez materiały wygenerowane przez Ferrero), (iv) naruszeniem przez Państwa przepisów prawnych lub warunków obowiązujących wobec osób trzecich, do których przestrzegania byliście Państwo zobowiązani, oraz (v) wszelkimi innymi kwestiami dotyczącymi Aplikacji, dostępu do niej i korzystania z niej przez Państwa. Niniejszym zobowiązujecie się Państwo, że dołożycie wszelkich starań współpracując z nami przy rozstrzyganiu wszelkich tego typu spraw. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami obrony i prowadzenia wszelkich spraw, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania.

Wszelkie sprawy związane z Aplikacją i/lub niniejszymi Warunkami Korzystania będą prowadzone i rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkim Księstwie Luksemburga, bez względu na spór czy kwestię prawną. Niniejszym wyrażacie Państwo zgodę na to, by wszelkie sprawy sądowe związane z Aplikację i/lub niniejszymi Warunkami Korzystania podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla miasta Luksemburg. Pomimo tego, że nasza Aplikacja jest dostępna na całym świecie, treści poruszane lub odnoszące się do Aplikacji mogą nie być dostępne dla wszystkich osób lub obszarów geograficznych. Ponadto Aplikacja może dostarczać pewne sekcje, które są specjalnie zaprojektowane dla konkretnego obszaru geograficznego (zwane dalej „Sekcjami lokalnymi"). Należ podkreślić, że Sekcje lokalne mogą podlegać szczególnym regulacjom, obowiązującym dla danego miejsca („Zasady lokalne"), które będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Korzystania. W przypadku obowiązywania Zasad lokalnych zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a Państwa wejście lub użycie Sekcji lokalnej będzie oznaczało wyrażenie zgody na przestrzeganie odpowiednich Zasad lokalnych. Ponadto nie wszystkie osoby mogą mieć możliwość uczestniczenia w loteriach, otrzymywania ofert lub wygrywania ewentualnych nagród, wglądu do ich treści lub do podobnych promocji dostępnych w ramach Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności naszej Aplikacji i/lub dostarczania jakichkolwiek usług do dowolnych osób, obszarów geograficznych lub systemów prawnych według uznania i w dowolnym momencie. Wyłącznie Państwo jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów miejscowych.

Jeżeli dowolny warunek lub zapis niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznany za nieważny, nielegalny lub niemożliwy do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu w ramach prawa lub polityki publicznej, taki zapis zostanie wyłączony w zakresie, w którym jest nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, natomiast pozostałe warunki i zapisy umowy pozostają w mocy.

Naszym zadaniem jest odpowiednia reakcja na powiadomienia o domniemanym naruszeniu, w sposób zgodny z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (DCMA), obejmujący m.in. usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiału, który rzekomo podlega działaniu naruszającemu. Jeśli uważasz w dobrej wierze, że materiały dostępne na jednej z naszych Stron naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś przesłać roszczenie lub zawiadomienie o naruszeniu dotyczącym Strony lub jej treści do wyznaczonego przedstawiciela firmy Ferrero na adres: Ferrero USA, Inc. Do wiadomości: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Numer telefonu: (800) 688-3552

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa w części lub w całości w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków korzystania nie oznacza rezygnacji z takiego prawa i nie stanowi przeszkody dla późniejszej realizacji przez nas takiego prawa w przypadku kolejnego naruszenia przez Państwa tego samego lub innego przepisu niniejszych Warunków korzystania. Nasze uprawnienia i środki prawne przysługujące na mocy niniejszych Warunków Korzystania będą stosowane łącznie, a realizacja dowolnego takiego uprawnienia lub środka prawnego nie będzie ograniczać naszego prawa do realizacji innego uprawnienia lub środka prawnego.

16. Dane kontaktowe.

Pytania dotyczące prywatności

Kontakt na adres e-mail

privacy@ferrero.com

Kontakt telefoniczny

(tylko dla USA) numer tel. (800) 688-3552 FREE lub (732) 764-9300

Kontakt pocztą

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Luxembourg