Poslední aktualizace: Březen 2018

Ferrero International S.A., společnost patřící Ferrero Group se sídlem na L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B („Ferrero“, „my“) v Lucembursku je vlastníkem a provozovatelem aplikace Magic Kinder („aplikace“). Upozorňujeme, že společnost Ferrero International S.A nenese odpovědnost za webové stránky nebo aplikace, které provozují jiné společnosti ve skupině Ferrero Group.

Přístup a používání aplikace podléhá následujícím podmínkám používání („podmínky používání“). Používáním aplikace nebo přistupováním k aplikaci souhlasíte s tím, že tyto podmínky používání jsou pro vás závazné a že budete dodržovat všechny relevantní zákony. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, bez jakéhokoli omezení nesmíte tuto aplikaci používat. Společnost Ferrero může tyto podmínky používání kdykoli dle vlastního uvážení upravit aktualizováním tohoto textu. Veškeré případné úpravy jsou pro vás závazné, proto je nutné tyto webové stránky pravidelně navštěvovat a řídit se aktuálními podmínkami používání, které jsou pro vás závazné.p>

Aplikace a její obsah jsou určeny pouze pro nekomerční osobní použití. Aplikaci ani její obsah nesmíte používat v souvislosti s jakoukoli komerční činností. K aplikaci a jejímu obsahu smíte přistupovat pouze v souladu s funkcemi a postupy stanovenými společností Ferrero. Jakýkoli pokus vyhnout se ochranám a postupům stanoveným v aplikaci je zakázán.Aplikace je určena pro rodiče a zákonné zástupce, kteří si zaregistrují rodinný účet, aby svým dětem umožnili přístup k aplikaci pod jejich dohledem. Abyste si mohli zaregistrovat účet a přistupovat k aplikaci, musí vám být alespoň 18 let. Některý obsah nebo funkce mohou využívat odlišná věková omezení v závislosti na vhodnosti nebo legálnosti konkrétního obsahu pro různé věky. Informujeme vás o případech, ve kterých budou platit dodatečná věková omezení. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat požadavky na věk a že budete podstupovat ověření věku. Přistupováním k aplikaci nebo používáním jakékoliv její funkce prohlašujete, že jste věkově způsobilí zavázat se těmito podmínkami používání, případně že jste k tomu obdrželi souhlas od rodičů nebo zákonných zástupců.

Obsah a všechny ostatní materiály aplikace včetně mimo jiné autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví v obrázcích, hrách a kresbách, veškerý materiál ke stažení, grafika, fotografie, texty, videoklipy a audioklipy, ochranné známky a loga dostupné v aplikaci (souhrnně „obsah“) vlastní společnost Ferrero a/nebo s ní propojené společnosti. K aplikaci a jejímu obsahu můžete přistupovat pouze pro osobní, nekomerční nebo zábavní účely. Nejste oprávněni jakýmkoli způsobem kopírovat, reprodukovat, opětovně využívat, předávat, upravovat, publikovat, přizpůsobovat, odesílat, nahrávat, distribuovat, editovat, šířit ani tvořit odvozená díla obsahu, včetně jakýchkoli veřejných nebo komerčních účelů, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ferrero nebo vlastníka příslušných materiálů. Všechna práva, která tyto podmínky používání neudělují, jsou výslovně vyhrazena společností Ferrero a ní propojenými společnostmi. Veškeré ochranné známky, obchodní názvy a loga a veškeré související názvy výrobků, ochranné známky k designu a slogany uváděné v aplikaci jsou buď ochrannými (registrovanými či neregistrovanými) společnosti Ferrero, s ní propojených společností anebo poskytovatelů licence, není-li zde uvedeno jinak. Společnost Ferrero a s ní propojené společnosti a poskytovatelé licence si výslovně vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu nacházejícímu se v aplikaci. Není vám udělována jakákoliv licence k jakémukoli obsahu nacházejícímu se v aplikaci. Podle svého výlučného uvážení jsou Ferrero a s ním propojené osoby a poskytovatelé licence oprávněni vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle práva, včetně podání podnětu na zahájení trestního řízení.

Aplikace vám může nabízet příležitost ke komunikaci s jinými lidmi a ke sdílení vašich myšlenek, informací a materiálů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah zveřejňovaný uživateli v aplikaci nemusí odrážet názory či hodnoty zastávané společností Ferrero. Ferrero od všech svých uživatelů očekává, že se budou chovat slušně k druhým lidem. Pokud zjistíte jakékoliv porušení těchto zásad přijatelného užívání nebo jakékoliv jiné nepřijatelné chování ze strany jakéhokoliv uživatele, kontaktujte nás a informujte nás o této skutečnosti jedním ze způsobů uvedených níže v bodě 17. Nesete výhradní odpovědnost za obsah, informace a další materiály, ať už je zveřejníte v aplikaci nebo je odešlete do aplikace či ostatním uživatelům (počítaje v to, kromě jiného, tvůrčí nápady, návrhy a zpětnou vazbu či informace týkající se výrobků a služeb společnosti Ferrero) („obsah vytvářený uživatelem“). Níže uvedené kategorie zakázaného obsahu vytvářeného uživatelem jsou pouhými příklady a nejedná se o úplný seznam. Bez omezení souhlasíte, že nebudete zveřejňovat ani odesílat jiným uživatelům jakýkoliv obsah vytvářený uživatelem, který: • je pomlouvačný, sprostý, obscénní, vulgární, skandální, štvavý, pornografický, neslušný nebo urážlivý; • porušuje nebo narušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby (např. hudba, videa, fotografie či jiné materiály, u nichž nemáte písemné svolení od vlastníka takových materiálů k jejich zveřejnění na stránkách); • porušuje právo na ochranu osobnosti nebo právo na soukromí jakékoliv osoby; • je výhrůžný, obtěžující nebo propaguje zastrašování, rasismus, diskriminaci, bigotnost, nenávist či fyzické násilí jakéhokoliv druhu proti jakékoliv skupině či osobě; • je nepřesný, nepravdivý či jakýmkoliv způsobem zavádějící; • je nezákonný nebo přímo či nepřímo propaguje jakékoliv nezákonné aktivity; • propaguje nezákonné či neoprávněné kopírování děl vytvořených jinými osobami a chráněných autorským právem nebo odkazy na tato díla nebo poskytuje informace o tom, jak obejít jakékoliv bezpečnostní opatření; • obsahuje „zamaskované" vulgární výrazy (např. F@&#); • obsahuje softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory či programy určené k přerušení, zničení či omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení; nebo • obsahuje jakékoliv reklamní či propagační materiály, nevyžádané sdělení reklamního charakteru (tzv. „junk mail") „spam," „řetězové dopisy," „pyramidová schémata" nebo jakékoliv jiné formy žádostí. Jsme oprávněni, avšak nikoliv povinni, podle svého výlučného uvážení přezkoumat, upravit či odstranit obsah a materiály, které vy nebo jiné osoby zasíláte do aplikace nebo v ní uveřejníte. V každém případě je však naše rozhodnutí konečné. Jste srozuměni s tím, že při užívání aplikace budete vystaveni obsahu a materiálům z různých zdrojů a že Ferrero nenese odpovědnost za přesnost, vhodnost, použitelnost, bezpečnost takového obsahu a materiálů, ani za práva duševního vlastnictví, která se na ně vztahují. Nejste oprávněni používat spidery, roboty, techniky dobývání dat ani jiná automatická zařízení či programy ke katalogizaci, stahování či jiné reprodukci, uchovávání či šíření obsahu nacházejícího se na stránkách. Kromě toho nejste oprávněni používat jakékoliv takové automatické prostředky k manipulaci se stránkami ani jejich obsahem, ani se pokoušet překročit limity oprávnění a přístupu, které se na vás vztahují podle těchto podmínek používání. Nejste oprávněni dále prodat právo užívání jakékoliv stránky nebo přístupu k ní jakékoliv třetí straně.

Jsme oprávněni vybavit aplikaci funkcemi, které vám umožní nahrávat, sdílet, zasílat, uveřejňovat, předkládat, ukládat či přenášet na aplikaci komentáře, fotografie, videa, hudbu nebo jakýkoliv jiný materiál či obsah, který vám umožníme nahrát a uložit (obsah vytvářený uživatelem). Upozorňujeme, že jakýkoliv vámi zaslaný, zveřejněný, poskytnutý, uložený, nahraný či přenesený obsah vytvářený uživatelem může být veřejně přístupný (a to případně ve spojení s vaším jménem, uživatelským jménem, městem, zemí anebo podobiznou či dalšími údaji) a Ferrero jej považuje a bude považovat za nedůvěrný a nechráněný a podle toho s ním i nakládá a bude nakládat. Tento obsah vytvářený uživatelem se stává bezúplatně majetkem a vlastnictvím Ferrero okamžikem zaslání, zveřejnění, poskytnutí, uložení, nahrání či přenesení a Ferrero bude nyní i v budoucnu výlučným vlastníkem veškerých práv, nároků a podílů k tomuto obsahu (s výhradou případných práv třetích osob). Ferrero a s ní propojené spoločnosti jsou navíc oprávněny používat tento obsah vytvářený uživatelem bez omezení, BEZ NÁHRADY, JINÉHO ZÁVAZKU ČI JAKÉKOLIV JINÉ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM, pro jakýkoliv účel (s výhradou případných práv třetích osob), kromě jiného včetně: užívání a zobrazování obsahu vytvářeného uživatelem po celém světě a bez časového omezení v jakémkoliv typu elektronických či digitálních médií pro komerční nebo marketingové účely nebo pro účely vztahů s veřejností; užívání a zobrazování obsahu vytvářeného uživatelem návštěvníkům jiných webových stránek a stránek sociálních sítí, jako jsou například Facebook, Twitter, Pinterest a Google+; užívání a zobrazování obsahu vytvářeného uživatelem za účelem vývoje, výroby, reklamy, propagace a marketingu výrobků. Ferrero a s ním propojené společnosti jsou dále oprávněny reprodukovat, sdělovat, přenášet, publikovat, vysílat či zveřejnit jakýmkoli způsobem v jakémkoliv médiu veškerý obsah vytvářený uživatelem nebo jakoukoliv jeho část nebo ho upravit, změnit či vymazat. Společnost Ferrero neponese odpovědnost za sdělení takového obsahu vytvářeného uživatelem a ani za jakékoliv podobnosti mezi obsahem vytvářeným uživatelem a jakýmkoliv budoucím užíváním nebo aktivitami společnosti Ferrero. Souhlasíte s tím, že vás může Ferrero nebo s ní propojené společnosti kontaktovat prostřednictvím e-mailu (nebo jiným vámi uvedeným způsobem) v souvislosti s jakoukoliv naší případnou žádostí týkající se získání vašeho povolení k užívání obsahu vytvářeného uživatelem. Stránky vám mohou umožnit zaslat společnosti Ferrero tvůrčí nápady, návrhy či materiály („příspěvky"), přičemž byste neměli zasílat společnosti Ferrero žádné příspěvky v rámci jakýchkoliv sdělení prostřednictvím této stránky či jinak, pokud o to nebudete požádáni. Pokud se rozhodnete nám zaslat příspěvek, budete vyzváni k přijetí dalších podmínek, které se na takový příspěvek vztahují („podmínky zasílání příspěvků").

Aplikace může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme, neprovozujeme ani neudržujeme. Toto byste měli mít při opouštění aplikace na paměti a měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a užití veškerých jednotlivých webových stránek, které navštívíte. Měli byste také posoudit pravost webových stránek, které vypadají jako některé z našich stránek nebo se za ně vydávají (včetně takových, na něž je odkazováno prostřednictvím e-mailové zprávy). Navzdory jakýmkoliv odkazům, které se mohou nacházet na některé naší stránce, nekontrolujeme, nedoporučujeme, neovlivňujeme a ani neschvalujeme tyto webové stránky, ani jejich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobních údajů a nejsme s těmito webovými stránkami a jejich obsahem, výrobky, službami či zásadami ochrany osobních údajů nijak spojeni. Prohlížení jakýchkoliv stránek třetích osob je na vaše vlastní riziko. Stahování materiálů z určitých webových stránek může představovat riziko porušení práv duševního vlastnictví nebo zanesení virů do vašeho počítačového systému.

Čas od času můžeme podle svého uvážení realizovat v aplikaci propagační akci (např. soutěž, spotřebitelskou soutěž či loterii, hru s okamžitou výhrou apod.) nebo nabídku („propagační akce“). Jakákoliv propagační akce uvedená v aplikaci bude neplatná, pokud je zakázána, a její konání bude podmíněno zveřejněním oficiálních pravidel týkajících se takové propagační akce. Každá propagační akce bude mít svá vlastní pravidla a podmínky, které doplňují či rozšiřují ustanovení těchto podmínek používání. Účast na jakékoliv propagační akce je podmíněna vaší akceptací takových pravidel a podmínek.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pro více informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak tyto údaje shromažďujeme, používáme, sdělujeme a spravujeme, přečtěte si, prosím, naše Zásady ochrany osobních údajů, kterými se rovněž řídí vaše užívání našich stránek.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO APLIKACE JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. APLIKACE A VEŠKERÝ SOFTWARE, SLUŽBY, OBSAH A OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, KROMĚ JINÉHO NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VLASTNICKÉHO PRÁVA NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEMUSEJÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, PŘIČEMŽ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NĚKTERÉ ZDE UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, SLUŽEB, OBSAHU NEBO OBSAHU VYTVÁŘENÉHO UŽIVATELEM NEBUDE PORUŠOVAT PRÁVA JAKÝCHKOLIV TŘETÍCH OSOB. NEZARUČUJEME, ŽE APLIKACE, JAKÝKOLIV OBSAH APLIKACE NEBO OBSAH, K NĚMUŽ JE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE PŘISTUPOVÁNO, BUDOU NAPROSTO BEZPEČNÉ, SOUVISLÉ ČI BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU NAPRAVENY, NEBO ŽE APLIKACE NEBO SERVER, KTERÝ APLIKACI ZPŘÍSTUPŇUJE, JSOU BEZ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE, KROMĚ JINÉHO NAPŘÍKLAD ZA OBSAH A JAKÁKOLIV PROHLÁŠENÍ, CHYBY ČI OPOMENUTÍ TAM OBSAŽENÉ, OBSAH POSKYTNUTÝ TŘETÍMI OSOBAMI (POČÍTAJE V TO NAPŘÍKLAD OBSAH, KTERÝ PORUŠUJE PRÁVA JAKÉKOLIV TŘETÍ OSOBY), ODKAZY NA JAKOUKOLIV JINOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO JEJÍ POVAHU ČI OBSAH NEBO ZA JAKOUKOLIV JINOU ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE URČITÉ APLIKACE A JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ Z VAŠÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME A NEPONESEME ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE OBČANSKOPRÁVNÍ, SMLUVNÍ ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ NEBO EKVITNÍ TEORIE ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, REPRESÍVNÍ ČI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (KROMĚ JINÉHO NAPŘÍKLAD ODMĚNY A NÁKLADY NA PRÁVNÍ SLUŽBY, UŠLÉ ZISKY, ZTRACENÁ DATA, UŠLÉ PŘÍLEŽITOSTI NEBO NÁKLADY NA KRYTÍ), PŘIČEMŽ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ TYTO ŠKODY SE TÍMTO NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN VYLUČUJE BEZ OHLEDU NA TO, ZDALI JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S APLIKACÍ JE PŘESTAT APLIKACI POUŽÍVAT. DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEMUSEJÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY, PŘIČEMŽ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NĚKTERÉ VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

Na software nebo jiné materiály na našich stránkách se mohou vztahovat předpisy Spojených států amerických v oblasti kontroly vývozu. Žádný software z našich stránek nelze stahovat ani vyvážet (i) do jakékoliv země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží, a ani do jakékoliv jiné země, kde by bylo vyžadováno povolení nebo kde platí omezení či zákaz ze strany příslušných orgánů Spojených států amerických – Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu Spojených států amerických, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických nebo jiného podobného pravidla či úřadu příslušných orgánů; nebo (ii) jakékoliv osobě vedené na seznamu Speciálně označených občanů (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí Spojených států amerických nebo v Tabulce zakázaných objednávek (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených států amerických nebo na podobných vydaných listinách. Stažením či užíváním jakéhokoliv softwaru na našich stránkách prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi a ani nejste pod její kontrolou, jejím občanem či rezidentem a že se nenacházíte na žádném takovém seznamu.

Používáním této aplikace se zavazujete chránit, odškodnit a zbavit odpovědnosti Ferrero, její funkcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance, mateřské, dceřiné a propojené společnosti, obchodní partnery, webové vývojáře, zástupce a agenty („osoby zproštěné odpovědnosti") v souvislosti s veškerými nároky, škodami, povinnostmi, ztrátami, závazky, náklady, dluhy a výdaji (počítaje v to například přiměřené odměny a výdaje na právní služby), které vyplývají: (i) z jakéhokoliv vašeho porušení některého ustanovení těchto podmínek používání, (ii) z jakéhokoliv příspěvku či obsahu vytvářeného uživatelem (kromě jiného včetně nároků z porušení autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných práv duševního vlastnictví třetí osoby, práva na ochranu osobnosti, práva na soukromí nebo z důvodu pomluvy), (iii) z vašeho užívání jakéhokoliv obsahu nebo funkcí, které jsou dostupné v aplikaci nebo jejím prostřednictvím (s výjimkou rozsahu, v jakém je daný nárok založen na porušení práva třetí osoby materiály, které vytvořilo Ferrero), (iv) z vašeho porušení platných zákonů nebo jakékoliv smlouvy či ujednání s třetí osobou, které se na vás vztahují, a (v) z jakékoliv jiné záležitosti týkající se aplikace a vašeho přístupu k ní a jejího užívání z vaší strany. Souhlasíte, že vynaložíte maximální úsilí k tomu, abyste s námi spolupracovali při obhajobě resp. obraně jakékoliv takové záležitosti. Vyhrazujeme si právo na vaše náklady převzít výlučnou obhajobu nebo zastoupení a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, na kterou se vztahuje váš slib odškodnění.

Veškeré záležitosti související s aplikací nebo s těmito podmínkami používání se budou řídit a vykládat v souladu s právním řádem Lucemburska s vyloučením kolizních norem a pravidel pro volbu rozhodného práva Souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související s aplikací nebo těmito podmínkami používání mají věcně příslušné soudy v Lucembursku, pokud tohle zabezpečuje alespoň stejnou ochranu práv spotřebitele jako právní pořádek České republiky a není pro spotřebitele méně výhodné. Přestože naše aplikace je přístupná po celém světě, obsah uváděný nebo odkazovaný aplikací nemusí být přístupný pro všechny osoby ve všech geografických oblastech. Kromě toho může aplikace zahrnovat některé části, které jsou navrženy výhradně pro specifické geografické oblasti („lokalizované části“). Lokalizované části mohou používat specifická pravidla, která převládají nad těmito podmínkami používání. Informujeme vás o případech, ve kterých budou platit tato specifická pravidla a pokud přistoupíte k některé lokalizované části nebo ji použijete, souhlasíte s tím, že budete dodržovat relevantní pravidla. Ne všechny osoby se mohou zúčastnit nebo být způsobilé získat nabídky nebo vyhrát ceny v spotřebitelských soutěžích, soutěžích nebo podobných propagačních akcích, které jsou k dispozici prostřednictvím aplikace. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle svého výlučného uvážení dostupnost naší aplikace nebo poskytování jakékoli služby omezit pro jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Nesete výhradní odpovědnost za dodržování všech příslušných místních zákonů.

V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek používání z jakéhokoliv důvodu prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoliv právního či veřejnoprávního předpisu, bude toto ustanovení v rozsahu, v jakém je neplatné či nevymahatelné, odděleno od těchto podmínek používání a zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.

Podle našich zásad vhodně odpovídáme na oznámení o údajných porušeních, které odpovídají zákonu DCMA, včetně mazání nebo znemožňování přístupu k materiálu, který je údajně předmětem protiprávní činnosti. Pokud jste v dobré víře přesvědčeni, že materiály dostupné na některé z našich stránek porušují vaše autorská práva, zašlete oznámení o porušení autorských práv souvisejícím se stránkami nebo jejich obsahem vyhrazenému zástupci společnosti Ferrero na následující adresu: Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873, tel. číslo: (800) 688-3552

V případě, že zcela či částečně neuplatníme jakákoliv práva nebo promineme porušení některého ustanovení z těchto podmínek užívání z vaší strany, nebude to na překážku budoucímu uplatnění takového práva z naší strany a nebude to považováno za vzdání se našeho práva a ani to nebude považováno za naše prominutí jakéhokoliv budoucího porušení předmětného či jakéhokoliv jiného ustanovení těchto podmínek užívání z vaší strany. Naše práva a opravné prostředky vyplývající z těchto podmínek užívání mají kumulativní charakter a uplatnění jakéhokoliv takového práva či opravného prostředku neomezuje naše právo uplatnit jakákoliv jiná práva či opravné prostředky.

16. Kontaktní informace.

Dotazy související s ochranou osobních údajů

E-mail

privacy@ferrero.com

Telefon

(pouze USA) na čísle (800) 688-3552 FREE nebo (732) 764-9300

Poštou

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Lucembursko